Lượt truy cập: 12703351
Người online: 158
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10