Lượt truy cập: 15416213
Người online: 139
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
2 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
3 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
4 Cầm Hà Chung 23/10/1975 Nam Phú Thọ
5 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
6 Nguyễn Phú Cường 19/6/1967 Nam Đồng Nai
7 Trần Chí Cường 15/2/1973 Nam TP Đà Nẵng
8 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
9 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị
10 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10