Lượt truy cập: 23815336
Người online: 155
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
2 Lưu Bá Mạc 21/10/1980 Nam Lạng Sơn
3 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10