Người online: 255
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Võ Thị Minh Sinh 15/12/1970 Nữ Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10