Người online: 3228
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10