Người online: 215
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Thị Ngọc Diễm 2/2/1985 Nữ Sóc Trăng
2 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10