Người online: 1596

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa IV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 426    Tổng số Đại biểu trúng cử:  426

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Ái 1/1/1943 Nữ Quảng Ninh
2 Hòa thượng Thích Tâm An  (Thích Tâm An) 1/1/1890 Nam Hải Hưng
3 Trần Thị Ân 1/1/1923 Nữ TP Hà Nội
4 Hoàng Anh 10/2/1912 Nam Thanh Hoá
5 Phan Anh 1/3/1912 Nam Hà Tĩnh
6 Nguyễn Thị Ắt 1/1/1948 Nữ Hải Hưng
7 Lê Quảng Ba 18/3/1915 Nam Cao Bằng
8 Nguyễn Hoài Bắc 1/1/1924 Nam Hải Hưng
9 Trần Xuân Bách 23/5/1924 Nam Nam Hà
10 Phạm Văn Bạch 18/6/1910 Nam Vĩnh Phú

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10