Người online: 141

Họ và tên: Bùi Mạnh Khoa

Tên thường gọi: Bùi Mạnh Khoa

Ngày sinh: 2/6/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/1/2001

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không