Người online: 3888

Họ và tên: Nguyễn Trần Phượng Trân

Tên thường gọi: Nguyễn Trần Phượng Trân

Ngày sinh: 28/1/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 8, thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học, tư tưởng Hồ Chí Minh; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 8/12/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không