Lượt truy cập: 1286853
Người online: 196
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Văn An 15/2/1971 Nam Bình Thuận
2 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
3 Nguyễn Văn An 30/11/1968 Nam Thái Bình
4 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
5 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
6 Phạm Đức Ấn 1/2/1970 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
8 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
9 Nguyễn Trúc Anh 28/11/1974 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10