Lượt truy cập: 23806700
Người online: 86
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Tao Văn Giót 16/8/1990 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10