Khóa XII (2007 - 2011)

- Bầu cử ngày 20-5-2007.

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,64%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 493.

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Phụ nữ                                     127 (25,8%)

+ Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)               68 (13,8%)

+ Đại biểu có tŕnh độ ĐH và trên ĐH:        473 (95,9%)

+ Đại biểu tự ứng cử                               01 (0,2%)

+ Đại biểu chuyên trách    TƯ                    78 (15,8%)

+ Đại biểu chuyên trách    địa phương       67 (13,6%)

+ Đảng viên                                             450 (91,3%)

+ Ngoài Đảng                                          43 (8,7%)

+ Dân tộc thiểu số                                   87 (17,6%)

+ Tôn giáo                                               04 (0,8%)

Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII có ư nghĩa to lớn khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện tinh thần yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lănh đạo của Đảng, sự quản lư, điều hành của Nhà nước; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc.