Khóa XI (2002 - 2007)

- Bầu cử ngày 19-5-2002

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,73%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 498.

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Trong lĩnh vực doanh nghiệp                 25        

+ Nông dân                                             6         

+ Trong các lực lượng vũ trang                55        

+ Công nhân                                            2         

+ Đại biểu tự ứng cử                               2         

+ Đại biểu chuyên trách                            118      

+ Đảng viên                                             447

+ Ngoài Đảng                                          68

+ Dân tộc thiểu số                                   86

+ Phụ nữ                                     136

+ Tôn giáo                                               7

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đă đạt được thắng lợi to lớn và thành công tốt đẹp; bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đă thể hiện ư thức chính trị, trách nhiệm công dân, tŕnh độ dân trí, sinh hoạt dân chủ trong xă hội có bước tiến bộ rơ rệt, khẳng định tinh thần yêu nước và cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự lănh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân.