Khóa VIII (1987 - 1992)

- Bầu cử ngày 19-4-1987

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,75%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 496.

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Công nhân                    : 20%               

+ Nông dân                     : 21%               

+ Trí thức                                    : 24,9%

+ Đảng viên                     : 93%

+ Cán bộ chính trị                        : 20,2%

+ Dân tộc thiểu số           : 14%

+ Quân đội                      : 9,9%

+ Phụ nữ                         : 18%

+ Thanh niên                    : 11,2%

Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII, đă khẳng định rằng, mặc dù có nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống, nhưng với truyền thống yêu nước và chủ nghĩa xă hội, với sự giác ngộ về nghĩa vụ và quyền làm chủ của công dân, nhân dân ta đă biểu thị ḷng tin tưởng vào sự lănh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào việc lựa chọn đại biểu xứng đáng của ḿnh để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần tăng cường và củng cố Nhà nước chuyên chính vô sản.

Thành phần của 496 đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa VIII đă thể hiện được khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dựa trên cơ sở liên minh công - nông vững chắc.