Khóa V (1975 - 1976)

- Bầu cử ngày 6-4-1975

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,26%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 424

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Công nhân                 : 22%               

+ Nông dân                   : 21%               

+ Trí thức                      : 22%

+ Đảng viên                  : 73%

+ Cán bộ chính trị          : 23%

+ Dân tộc thiểu số         : 16,7%

+ Quân đội                    : 6,5%

+ Phụ nữ                      : 32%

+ Thanh niên                 : 33%

Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V một lần nữa khẳng định sự nhất trí cao về chính trị trong xă hội, ḷng tin của nhân dân đối với sự lănh đạo của Đảng và sự tín nhiệm của toàn dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.