Khóa IV (1971 - 1975)

- Bầu cử ngày: 11-4-1971

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,88%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 420

Cơ cấu thành phần Quốc hội như sau:

+ Công nhân                    : 22,3%            

+ Nông dân                     : 21,4%            

+ Trí thức                                    : 17,1%

+ Đảng viên                     : 75,4%

+ Cán bộ chính trị                        : 24,05%

+ Dân tộc thiểu số           : 17,3%

+ Quân đội                      : 6,4%

+ Phụ nữ                         : 29,7%

+ Thanh niên                    : 19,5%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV đă thành công rực rỡ, một lần nữa khẳng định sự nhất trí về chính trị và tinh thần xă hội của nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ḷng tin đối với sự lănh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và ư thức chính trị, ư thức làm chủ đất nước, làm chủ xă hội của nhân dân Việt Nam.