Kỳ bầu cử Quốc hội khóa III (1964 - 1971)

- Bầu cử ngày 26-4-1964

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,77%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 455, trong đó: 366 đại biểu được dân bầu, 89 đại biểu lưu nhiệm

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Công nhân                 : 12,4%            

+ Nông dân                   : 24,5%            

+ Trí thức                      : 26,8%

+ Đảng viên                  : 80,6%

+ Cán bộ chính trị          : 19,2%

+ Dân tộc thiểu số         : 16,6%

+ Quân đội                    : 5,0%

+ Phụ nữ                      : 16,7%

+ Thanh niên                 : 15,6%

+ Tôn giáo                    : 3,2%

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III đă tỏ rơ sự nhất trí về chính trị và tinh thần, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự lănh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.