Khóa II (1960 - 1964)

- Bầu cử ngày 8-5-1960

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,52%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 453, trong đó: 362 đại biểu được dân bầu, 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm

Cơ cấu thành phần của Quốc hội như sau:

+ Công nhân                 : 13,8%            

+ Nông dân                   : 12,9%            

+ Trí thức                      : 28,4%

+ Đảng viên                  : 82,3%

+ Ngoài đảng                : 14,1%

+ Cán bộ chính trị          : 35,2%

+ Dân tộc thiểu số         : 15,4%

+ Quân đội                    : 4,5%

+ Phụ nữ                      : 13,5%

+ Thanh niên                 : 8,8%

+ Tôn giáo                    : 3,5%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II thắng lợi đă có ư nghĩa và tác dụng lớn đối với việc kiện toàn bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân, đối với việc đoàn kết toàn dân và nâng cao ư thức làm chủ đất nước của nhân dân ta. Đó là những điều kiện quyết định cho sự phát triển của chế độ, cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.