Khoá I (1946 - 1960)

- Bầu cử ngày 6-1-1946

- Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 403, gồm 333 đại biểu được dân bầu, 70 đại biểu không qua bầu cử, trong đó có 20 đại biểu thuộc Việt Nam Cách mạng đồng minh hội và 50 đại biểu thuộc Việt Nam quốc dân đảng. Số ĐB không qua bầu cử này thể hiện chủ trương của Việt Minh về hoà hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thành phần xă hội trong Quốc hội khoá I như sau:

+ Trí thức:                     61%

+ Công kỹ nghệ gia:    0,6%

+ Buôn bán:                  0,5%

+ Thợ thuyền:                0,6%

+ Nông dân:                  22%

Về tuổi tác:

+ Đại biểu từ 18 đến 25 tuổi: 0,7%

+ Đại biểu từ 26 đến 40 tuổi: 70%

+ Đại biểu từ 41 đến 50 tuổi: 18%

+ Đại biểu từ 51 đến 70 tuổi: 0,5%

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I đă thể hiện ư chí, quyết tâm và sự lănh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền của nhân nhân, đồng thời phản ánh sự tin tưởng sâu sắc của Đảng đối với quần chúng cách mạng.