Người online: 1623

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
2 Lê Quang Huy 19/9/1966 Nam Bình Thuận
3 Nguyễn Văn Huy 2/1/1979 Nam Thái Bình
4 Trương Quốc Huy 19/6/1970 Nam Hà Nam
5 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Yên Bái

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10