Người online: 1374

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Minh Hưng 11/12/1970 Nam Hà Tĩnh
2 Nguyễn Hải Hưng 22/3/1966 Nam Hải Dương
3 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
4 Vũ Thị Liên Hương 1/6/1972 Nữ Quảng Ngãi
5 Trần Thị Thanh Hương 19/1/1971 Nữ An Giang
6 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
7 Vương Thị Hương 28/9/1988 Nữ Hà Giang
8 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
9 Hoàng Văn Hữu 25/5/1966 Nam Bắc Kạn
10 Đặng Ngọc Huy 25/12/1975 Nam Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10