Người online: 220

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Thanh 10/2/1967 Nữ Ninh Bình
2 Trần Sỹ Thanh 16/3/1971 Nam TP Hà Nội
3 Vũ Hồng Thanh 19/4/1962 Nam Quảng Ninh
4 Lê Nhật Thành 7/8/1975 Nam TP Hà Nội
5 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Thái Nguyên
6 Đỗ Quang Thành 19/10/1965 Nam Cao Bằng
7 Ngô Trung Thành 29/1/1975 Nam Đắk Lắk
8 Thái Văn Thành 10/1/1969 Nam Nghệ An
9 Nguyễn Văn Thạnh 20/8/1972 Nam An Giang Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH15 ngày 9/1/2024
10 Đinh Văn Thê 30/4/1975 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10