Người online: 401

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 32    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 K` Nhiễu 13/7/1972 Nam Lâm Đồng
2 Trần Thị Kim Nhung 12/2/1973 Nữ Quảng Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10