Người online: 2368

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 36    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Chí Cường 15/2/1973 Nam TP Đà Nẵng
2 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Hải Dương
3 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam Trà Vinh
4 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Thanh Hoá
5 Quản Minh Cường 26/6/1969 Nam Đồng Nai
6 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10