Người online: 435

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Quỳnh 23/1/1993 Nữ Nam Định
2 Nguyễn Văn Riễn  (Linh mục Nguyễn Văn Riễn) 20/12/1955 Nam Bình Dương
3 Trần Thị Hoa Ry 11/4/1976 Nữ Bạc Liêu
4 Nguyễn Thanh Sang 9/10/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
6 Trần Văn Sáu 21/5/1966 Nam Đồng Tháp
7 Trình Lam Sinh 1/1/1972 Nam An Giang
8 Võ Thị Minh Sinh 15/12/1970 Nữ Nghệ An
9 Nguyễn Như So 23/8/1957 Nam Bắc Ninh
10 Phan Huỳnh Sơn 1/1/1963 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10