Người online: 2921

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đồng Ngọc Ba 1/9/1972 Nam Bình Định
2 Tống Văn Băng 17/7/1974 Nam TP Hải Phòng
3 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
4 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
5 Đỗ Thanh Bình 15/3/1967 Nam Kiên Giang
6 Hoàng Văn Bình 30/11/1970 Nam Lai Châu
7 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
8 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Vĩnh Long
9 Hà Thọ Bình 4/12/1968 Nam Hà Tĩnh
10 Phạm Phú Bình 12/3/1973 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10