Lượt truy cập: 16903070
Người online: 603
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Đức Dũng 4/8/1967 Nam TP Hải Phòng
2 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định
3 Khuất Việt Dũng 31/1/1959 Nam TP Hà Nội
4 Nguyễn Chí Dũng 5/8/1960 Nam Quảng Trị
5 Đinh Tiến Dũng 10/5/1961 Nam TP Hà Nội
6 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình
7 Lê Văn Dũng 20/10/1966 Nam Quảng Nam
8 Hoàng Trung Dũng 21/5/1971 Nam Hà Tĩnh
9 Nguyễn Văn Dương 3/12/1967 Nam Tiền Giang
10 Phạm Đại Dương 6/2/1974 Nam Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10