Lượt truy cập: 21950150
Người online: 638
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lương Văn Cường  (Lương Cường) 15/8/1957 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
3 Trần Chí Cường 15/2/1973 Nam TP Đà Nẵng
4 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
5 Quản Minh Cường 26/6/1969 Nam Đồng Nai
6 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Hải Dương
7 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Thanh Hoá
8 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam Trà Vinh
9 Nguyễn Phú Cường 19/6/1967 Nam Đồng Nai
10 Nguyễn Hữu Đàn 28/5/1974 Nam Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10