Lượt truy cập: 28605385
Người online: 239
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
2 Lê Quốc Chỉnh 1/12/1968 Nam Nam Định
3 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh
4 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
5 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
6 Trần Đình Chung 25/8/1967 Nam TP Đà Nẵng
7 Vũ Thanh Chương 9/5/1968 Nam TP Hải Phòng
8 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên
9 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
10 Nguyễn Tân Cương 12/2/1966 Nam Bình Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10