Người online: 577
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Thọ Bình 4/12/1968 Nam Hà Tĩnh
2 Nguyễn Thanh Cầm 11/8/1975 Nữ Tiền Giang
3 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
4 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
5 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ
6 Lê Tiến Châu 5/10/1969 Nam Hậu Giang
7 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
9 Hoàng Hữu Chiến 1/10/1966 Nam An Giang
10 Phạm Minh Chính 10/12/1958 Nam TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10