Người online: 306
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đồng Ngọc Ba 1/9/1972 Nam Bình Định
2 Tống Văn Băng 17/7/1974 Nam TP Hải Phòng
3 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
4 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
5 Đỗ Thanh Bình 15/3/1967 Nam Kiên Giang
6 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Bắc Giang
7 Phạm Phú Bình 12/3/1973 Nam Nghệ An
8 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
9 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Vĩnh Long
10 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10