Lượt truy cập: 16902743
Người online: 433
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Đức Duy 20/5/1970 Nam Yên Bái
2 Nguyễn Quốc Duyệt 8/4/1968 Nam TP Hà Nội
3 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
4 Phan Văn Giang 14/10/1960 Nam Thái Nguyên
5 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
6 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
7 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
8 Trần Thị Nhị Hà 25/11/1973 Nữ TP Hà Nội
9 Nguyễn Thị Thu Hà 27/5/1970 Nữ Ninh Bình
10 Nguyễn Thị Hà 29/12/1990 Nữ Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10