Người online: 198
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Sùng A Lềnh 16/8/1975 Nam Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10