Người online: 2026

Họ và tên: Nguyễn Lâm Thành

Tên thường gọi: Nguyễn Lâm Thành

Ngày sinh: 7/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/4/1988

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không