Người online: 2783

Họ và tên: Nguyễn Văn Thi

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thi

Ngày sinh: 11/4/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phat triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phat triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Ngày vào đảng: 6/5/1997

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không