Người online: 201

Họ và tên: Leo Thị Lịch

Tên thường gọi: Leo Thị Lịch

Ngày sinh: 23/9/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Chi le

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/4/1997

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV, XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không