Người online: 226

Họ và tên: Trần Quang Phương

Tên thường gọi: Trần Quang Phương

Ngày sinh: 6/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Trung Quốc

Nơi làm việc: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 12/4/1982

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không