Người online: 194

Họ và tên: Nguyễn Thiện Nhân

Tên thường gọi: Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12/6/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Trường A, huyện Càng Long , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công; Tiến sĩ chuyên ngành tự động hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 4/1/1980

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không