Người online: 549

Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng

Tên thường gọi: Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn; Giáo sư, Tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng)

Nghề nghiệp, chức vụ : Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Quân ủy Trung ương; Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 19/12/1967

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không