Lượt truy cập: 21901155
Người online: 469
   Kết quả tìm được: 67    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
2 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh
3 Mai Văn Hải 23/12/1973 Nam Thanh Hoá
4 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
5 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định
6 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
7 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
8 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
9 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
10 Nguyễn Văn Huy 2/1/1979 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10