Người online: 222
   Kết quả tìm được: 52    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thái Thu Xương 31/12/1975 Nữ Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10