Người online: 907
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Phương Tuấn 20/3/1975 Nam Kiên Giang
2 Trần Quốc Tuấn 8/2/1970 Nam Trà Vinh
3 Lê Đào An Xuân 9/1/1983 Nữ Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10