Người online: 3177
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Tráng A Tủa 6/12/1966 Nam Điện Biên
2 Nguyễn Hoàng Uyên 24/6/1976 Nữ Long An
3 Trần Thị Vân 22/2/1975 Nữ Bắc Ninh
4 Nguyễn Thị Như Ý 2/11/1973 Nữ Đồng Nai
5 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10