Người online: 254
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đào Hồng Vận 22/4/1973 Nam Hưng Yên
2 Nguyễn Đình Việt 9/7/1977 Nam Cao Bằng
3 Phạm Thị Hồng Yến 7/8/1975 Nữ Bình Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10