Người online: 153
   Kết quả tìm được: 52    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Thị Thanh Phương 29/2/1984 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 Hà Ánh Phượng 3/11/1991 Nữ Phú Thọ
3 Lê Quân 13/8/1974 Nam TP Hà Nội
4 Vũ Hải Quân 1/8/1974 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Trần Thị Quỳnh 23/1/1993 Nữ Nam Định
6 Nguyễn Văn Riễn  (Linh mục Nguyễn Văn Riễn) 20/12/1955 Nam Bình Dương
7 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
8 Trình Lam Sinh 1/1/1972 Nam An Giang
9 Bùi Hoài Sơn 24/10/1975 Nam TP Hà Nội
10 Đặng Hồng Sỹ 20/1/1976 Nam Bình Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10