Lượt truy cập: 21894561
Người online: 638
   Kết quả tìm được: 38    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Thanh Phương 4/5/1978 Nam Tây Ninh
2 Nguyễn Minh Quang 29/6/1969 Nam TP Hải Phòng
3 Nguyễn Trúc Sơn 8/6/1971 Nam Bến Tre
4 Phan Huỳnh Sơn 1/1/1963 Nam An Giang
5 Huỳnh Thị Ánh Sương 16/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
6 Nguyễn Tạo 16/6/1963 Nam Lâm Đồng
7 Hoàng Đức Thắng 12/11/1964 Nam Quảng Trị
8 Nguyễn Đại Thắng 22/8/1975 Nam Hưng Yên
9 Vũ Đại Thắng 4/10/1975 Nam Quảng Bình
10 Nguyễn Thị Quyên Thanh 19/10/1978 Nữ Vĩnh Long

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10