Người online: 227
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đồng Ngọc Ba 1/9/1972 Nam Bình Định
2 Tống Văn Băng 17/7/1974 Nam TP Hải Phòng
3 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
4 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Vĩnh Long
5 Lê Tiến Châu 5/10/1969 Nam TP Hải Phòng
6 Hoàng Hữu Chiến 1/10/1966 Nam An Giang
7 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
8 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
9 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
10 Đỗ Thị Việt Hà 29/7/1978 Nữ Bắc Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10