Người online: 207
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
2 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
3 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
4 Phạm Thúy Chinh 15/1/1970 Nữ Hà Giang
5 Cầm Hà Chung 23/10/1975 Nam Phú Thọ
6 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Phú Cường 19/6/1967 Nam Đồng Nai Đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 85/2023/QH15 ngày 22/5/2023 của Quốc hội
8 Trần Chí Cường 15/2/1973 Nam TP Đà Nẵng
9 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
10 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10