Lượt truy cập: 28418403
Người online: 191
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
2 Nguyễn Thị Thanh 10/2/1967 Nữ Ninh Bình
3 Tạ Thị Yên 18/11/1972 Nữ Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10