Khóa IX (1992 - 1997)

- Bầu cử ngày 19-7-1992

- Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,12%.

- Tổng số đại biểu Quốc hội: 395.

Cơ cấu thành phần của Quốc hội

+ Nông nghiệp                             : 14,68%          

+ Công nghiệp                             : 4,8%              

+ Luật                                         : 3,8%

+ Giáo dục                                  : 6,1%

+ Văn học nghệ thuật                   : 5,08%

+ Cán bộ chính trị công tác Đảng  : 10,94%

+ Đảng viên                                 : 91,6%

+ Dân tộc thiểu số                       : 16,79%

+ Quản lư Nhà nước                     : 31,3%

+ Quân đội                                  : 6,78%

+ Phụ nữ                                     : 18,84%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX đă được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật. Nhân dân thể hiện ḷng tin vào sự lănh đạo của Đảng, có ư thức về quyền và nghĩa vụ của ḿnh trong cuộc bầu cử, tích cực lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Thành phần của 395 đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa IX đă thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân, tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân cả nước.